วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2555

การโอนหุ้นตามกฎหมายสหกรณ์


การโอนหุ้นตามกฎหมายสหกรณ์

ศาสตราจารย์พิเศษ อาบ นคะจัด (77)

นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย

 

              การโอนหุ้นตามกฎหมายสหกรณ์ ซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 43 (5) แห่ง ... สหกรณ์ .. 2542 ความว่า ข้อบังคับของสหกรณ์ อย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ “(5) ทุนซึ่งแบ่งเป็นหุ้น มูลค่าของหุ้น การชำระค่าหุ้นด้วยเงินหรือทรัพย์สินอื่น การขายและการโอนหุ้น ตลอดจนการจ่ายคืนค่าหุ้น

              กรณีที่ต้องมีการโอนหุ้นตามกฎหมายสหกรณ์ มีได้เฉพาะกรณีที่สมาชิกของสหกรณ์หนึ่ง จำเป็นต้องย้ายออกจากแดนรับสมาชิกของสหกรณ์นั้น แล้วไปสมัครเป็นสมาชิกของอีกสหกรณ์หนึ่งซึ่งเป็นสหกรณ์ประเภทเดียวกัน พร้อมยื่นใบแจ้งจำนวนหุ้นและหนี้สินที่สหกรณ์เดิมออกให้ทั้งเสียค่าสมัคร และมอบค่าหุ้นหนึ่งหุ้นบวกกับหุ้นที่ตนถือยู่ในสหกรณ์เดิมแก่สหกรณ์ใหม่

                  เมื่อสหกรณ์ใหม่รับเป็นสมาชิกแล้ว จึงขอกู้เงินจากสหกรณ์ใหม่โดยมีหลักประกันถูกต้อง พร้อมทั้งขอให้สหกรณ์ใหม่ใช้เงินที่ตนขอกู้นั้นชำระหนี้ที่ตนมีอยู่กับสหกรณ์เดิมแทนตน    

                  เมื่อสหกรณ์ใหม่ได้รับมอบค่าหุ้นจากสมาชิกใหม่แล้ว สหกรณ์ใหม่ย่อมได้สิทธิเหนือหุ้นที่ได้รับมอบสามารถขอโอนหุ้นจากสหกรณ์เดิมของสมาชิกใหม่มาเป็นทุนเรือนหุ้นของตนตาม ... สหกรณ์ .. 2542 มาตรา 43 (5) ดังกล่าว ขอยกตัวอย่างประกอบความเข้าใจข้อบังคับสหกรณ์ว่าด้วยธุรกรรม (Transactions) ของสหกรณ์กับสหกรณ์และของสหกรณ์กับสมาชิก ดังต่อไปนี้

 

กรณีที่ต้องมีการโอนหุ้น :  นาย . เป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด (สอ.มจ.) มีหุ้นอยู่ 3 แสนบาท มีหนี้อยู่ 2 แสนบาท โดยใช้หุ้นจำนำประกันหนี้ ได้โอนมาเป็นอาจารย์ของ มก. ได้สมัครและเป็นสมาชิกของ สอ.มก.  นาย . ได้ดำเนินการตามกรณีที่ต้องมีการโอนหุ้นตามกฎหมายสหกรณ์ที่กล่าวแล้วในวรรคแรก นี่เป็นกรณีที่หนึ่ง กรณีที่ไม่ต้องมีการโอนหุ้น แต่ต้องมีการจ่ายคืนค่าหุ้น คือ ถ้านาย . ได้ขอลาออกจากสหกรณ์เดิม เมื่อสหกรณ์เดิมหักเงินค่าหุ้นชำระหนี้นาย . แล้ว มีเงินค่าหุ้นของนาย . เหลือ 1 แสนบาท จึงต้องจ่ายคืนค่าหุ้นที่เหลือนั้นคืนแก่นาย . นายก. ก็สามารถมาสมัครและเป็นสมาชิกของ สอ.มก. ได้นี่เป็นกรณีที่สอง

                  สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ล้าสมัยบางแห่ง กำหนดในข้อบังคับไม่รับบุคคลที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ให้กู้ยืมเงินเป็นสมาชิก จึงถูกข้อบังคับปิดกั้น ไม่ให้ทำได้ตามตัวอย่างในวรรคสอง กรณีต้องมีการโอนหุ้นเว้นแต่จะต้องให้นาย . ลาออกจากสหกรณ์เดิมก่อน ซึ่งทำให้ไม่มีธุรกรรม การโอนหุ้นมีแต่ธุรกรรมการจ่ายคืนค่าหุ้นที่เกิดขึ้นในสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง  ข้อบังคับเช่นนั้นเป็นของเก่าใน ... สหกรณ์ .. 2511 ใช้สำหรับสหกรณ์ไม่จำกัด คือสหกรณ์ซึ่งสมาชิกทุกคนมีความรับผิดร่วมกันเพื่อหนี้ทั้งปวงของสหกรณ์โดยไม่จำกัด เวลานี้ ...สหกรณ์ .. 2542 ไม่มีสหกรณ์ไม่จำกัดแล้ว มีแต่สหกรณ์จำกัด คือสหกรณ์ซึ่งสมาชิกมีความรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินค่าหุ้นที่ยังใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ (มาตรา 7 แห่ง ... สหกรณ์ .. 2511)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น