วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ก้าวต่อไปเพื่อระบบราชการไทย


ก้าวต่อไปเพื่อระบบราชการไทย

            สำนักงาน ก.พ. โดยศูนย์สรรหาและเลือกสรร (ศสล.) จัดกิจกรรมการประเมินความเหมาะสมเพื่อรับทุนรัฐบาล (ระดับปริญญา) ประจำปี 2556 ในหัวข้อ “Talent for Tomorrow ก้าวต่อไปเพื่อระบบราชการไทย” เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ คือ ราชภัฎสวนดุสิต ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ คือ การบรรยายถ่ายทอดประสบการณ์ของการเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลและสิ่งต่างๆ ที่ได้รับจากการเข้ามารับราชการ

            งานเริ่มต้นโดย นายวิสูตร ประสิทธิศิริวงศ์ รองเลขาธิการ ก.พ. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน จากนั้นเป็นการบรรยายถ่ายอดประสบการณ์ของนักเรียนทุนรัฐบาล โดย นายนฤตม์ เทอดสถียรศักดิ์ ที่ปรึกษาด้านการลงทุน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรมและนายศิรพันธ์ ยงวัฒนานันท์ นักวิชการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ สรุปสาระสำคัญของการบรรยายได้ดังนี้

            การได้มาเป็นนักเรียนทุนรัฐบาล จะได้รับโอกาสจากการทำงานราชการ ได้แก่ 1. โอกาสทำประโยชน์ในวงกว้าง คือ การสร้างประโยชน์ต่อประเทศชาติและต่อประชาชนส่วนรวม  2.โอกาสเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ การได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างหลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น การได้เรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ การได้ร่วมงานกับองค์กรชั้นนำในต่างประเทศ และโอกาสในการศึกษาต่อและฝึกอบรม  3. โอกาสสัมผัสโลกกว้าง ได้เดินทางเพื่อเรียนรู้และทำงานทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะได้เห็นสังคมที่มีความหลากหลาย อีกทั้งมีเครือข่ายที่กว้างขวาง  4. โอกาสทำงานที่หลากหลายและท้าทายความสามารถ ทั้งงานที่เป็นภารกิจหลักขององค์กร ภารกิจพิเศษ รวมถึงงานที่เกี่ยวข้องกับการเมืองซึ่งเป็นโอกาสสำหรับการพัฒนาตนเอง  5.โอกาสสร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเองและครอบครัว คือ การทำงานเพื่อส่วนรวมและได้ถวายงานแต่สถาบันพระมหากษัตริย์

            ส่วนข้อคิดในการทำงานราชการ/การเป็นข้าราชการที่ดี ได้แก่ (1) การทำงานเต็มศักยภาพและไม่ปฏิเสธงาน ไม่สร้างกำแพงในการทำงาน ไม่เกี่ยงงาน โดยเปิดรับโอกาสในการทำงานทุกอย่างเข้ามา (2) หมั่นกระตุ้นตนเอง (Self-Motivation) หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ใน Comfort Zone ฝึกฝนพัฒนาตนเอง และปรับปรุงงานที่รับผิดชอบให้ดีขึ้นเรื่อยๆ อยู่เสมอ  (3) มองโลกในแง่บวก คิดว่าทุกอย่างทำได้ (Positive & Can-do Attitude)  (4) รู้จักบริหารความคาดหวัง รู้จักจังหวะเวลา ตั้งเป้าหมายจากสิ่งที่ควบคุมได้ คือ การตั้งใจทำงานในปัจจุบันให้ดีโดยไม่คาดหวังหรือยึดติดกับตำแหน่ง (5) ใช้ “ศาสตร์+ศิลป์” ในการทำงาน รู้จักสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน

            การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการย้ำเตือนให้ผู้ที่กำลังจะเข้ามาเป็นนักเรียนทุนรัฐบาล ได้ทราบและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนในฐานะผู้รับทุนรัฐบาลที่มาจากเงินภาษีของประชาชน ซึ่งจะต้องมีภาระผูกพันในการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้ดี เพื่อนำวิชาที่ตนไปร่ำเรียนกลับมาพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า

ที่มา : หมายเหตุ ก.พ.  , นายพิษณุโลก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น