วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2555

เก็บตก


เก็บตก
รัตนา โชติเลอศักดิ์ (5745)

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2555 มีการประชุมสมาชิก สอ.มก. เป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 เริ่ม เวลา 9.00 . เป็นต้นไป ห้องสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี ในตอนหนึ่งของวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2554  คุณวิโรจน์ นิรามยกุล ลุกขึ้นกล่าวชื่นชมผู้สอบบัญชีว่า ปีนี้ งบการเงินได้แสดงตัวเลขที่ถูกต้อง และมีการลุกขึ้นกล่าวชื่นชมซ้ำพร้อมกับอ้างถึงการได้ใช้เวลาหนึ่งในการศึกษาข้อมูลด้วย

            ดิฉันขอนำเหตุการณ์ข้างต้นมาตั้งชื่อว่า เก็บตกหวังว่า ท่านสมาชิกคงเข้าใจและเคยดูรายการ เก็บตกของ TV ช่อง 3 ที่มีคุณกาละแมเป็นพิธีกร ดิฉันจึงขอตั้งชื่อเรื่องว่า เก็บตกเพื่อเล่าซ้ำ และนำมาขยายผล คือ ดิฉันมองเห็นการพัฒนา สอ.มก. อีก 2 ประเด็น ว่าด้วยบุคลากรต้องพัฒนาฝึกอบรมได้ และฝ่ายสอบบัญชีต้องรายงานเสนอแนะด้านคุณภาพด้วย ซึ่งเมื่อเป็นไปได้ สอ.มก. จะมีลักษณะดุลยภาพ ที่มีบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ องค์กรเข้มแข็งและเจริญรุ่งเรือง สมาชิกจะอยู่ร่มเย็น มีสุขตลอดไป

            ประเด็นแรก  บุคลากรต้องมีคุณสมบัติมีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่งาน มองโลกในแง่ดี มนุษย์สัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และที่สำคัญต้องสามารถพัฒนาฝึกอบรมได้ เพราะโลกปัจจุบันผันผวน แปรเปลี่ยนตลอดเวลาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยี องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ก็ต้องเจริญ ขยายตัวและยังซับซ้อนยิ่งขึ้น ดังนั้น บุคลากรมีความสำคัญมาก เป็นคนเหมาะสมปัจจุบันก็ตาม หากไม่พัฒนา ในอนาคต ย่อมล้าสมัย เพราะฉะนั้น ผู้บริหารต้องหาวิธีเติมความรู้ สร้างปัญญาให้ทางหนึ่ง นอกจากเจ้าตัวจะขวนขวายด้วยตนเอง ประเด็นนี้ อาจหาวิธีประเมินผล โดยมีเป้าหมายทุกตำแหน่งงาน แล้ววัดผลงานบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ และต้องมองเห็นความคุ้มค่าหรือประหยัดในการวัดผลนั้นด้วย

            ประเด็นที่สอง ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณและชื่นชมคุณวิโรจน์ ที่ไม่ได้อยู่ในสาขาบัญชีได้กรุณาช่วยดูแล การวิเคราะห์งบการเงิน ด้านปริมาณ (Quantitative) มีอีกหลายวิธี ดิฉันขอวิงวอนอาจารย์ผู้สอนหรือเกี่ยวข้องหรือ ดร.รุ่นใหม่ๆให้ช่วยกันดูแลปีต่อๆไปด้วย และขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่าน ได้โปรดกรุณาสละเวลาอันมีค่าให้ไปลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการทุกครั้ง ให้แสดงพลังการใช้สิทธิเป็น 100 % เต็ม จะเป็นพระคุณยิ่ง ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ สอ.มก. ต่อสมาชิกทุกท่าน การวิเคราะห์ด้านคุณภาพ (Qualitative) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัดให้คณะกรรมการ ด้วยการขยายขอบเขตหน้าที่ของผู้สอบบัญชีต้องสามารถให้คำปรึกษา คำแนะนำ และต้องรายงานเป็นสาระสำคัญๆ ในเรื่องบริหารจัดการ ที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการ อีกท่านหนึ่งที่สำคัญยิ่ง คือผู้ตรวจสอบภายใน เป็นผู้รู้งานรู้ สอ.มก.ดีเยี่ยม ท่านต้องให้คำแนะนำและรายงานข้อเสนอแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อ คณะกรรมการได้ (ดิฉันอาจเต่าเกินไปถ้าท่านได้ทำแล้วก็ต้องขออภัยด้วย) หรือจะร่วมพลังกันทั้งผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ได้มีการประชุมร่วมกัน หาข้อเสนอแนะที่น่าทำและไม่น่าทำสำคัญๆมีอะไรบ้าง (พูดให้เข้าใจง่าย หมายถึง ให้ช่วยคิดนวตกรรมใหม่ ให้คณะกรรมการฯด้วย) สอ.มก.จะได้มั่นคง และเจริญเติบโต ยิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน

            สรุป บุคลากรต้องมีประเมินผลเพื่อให้พัฒนาได้และอย่างต่อเนื่อง ส่วนผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบกิจการ ร่วมประชุมให้รายงานข้อเสนอแนะ เรื่องบริหารจัดการสำคัญๆ ต่อคณะกรรมการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลและประหยัดลดความเสี่ยง สร้างความรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนให้ สอ.มก.

            ท้ายนี้ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลายจงดลบันดาลให้สมาชิกทุกท่านมีความสุขกาย สุขใจและสมหวังในสิ่งดีๆทุกประการ และสอ.มก.จงมั่นคง ให้ประโยชน์ต่อสมาชิก ชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และประเทศชาติโดยรวมเทอญ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น