วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2555

คิดเล่น ๆ ให้เห็นความจริง


คิดเล่น ให้เห็นความจริง
ความสำคัญของหมวกที่ใส่
โดย  ครูรงค์

 ตั้งแต่เกิดจนตายคนทุกคนต่างก็มีบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบในแต่ละสถานภาพแตกต่างกันมากมาย ถ้าเปรียบสถานภาพหรือตำแหน่งแต่ละตำแหน่งเป็นหมวก คนแต่ละคนย่อมมีหมวกกันมากมายหลายใบที่ต้องเลือกสวมให้ถูกเวลา สถานที่ และสภาพแวดล้อม คนในวงการสหกรณ์หลายคนอาจมีหมวกหลายใบในฐานะสมาชิก กรรมการดำเนินการ ประธานกรรมการ และในบางกรณีอาจรวมถึงเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ด้วย

เรารู้กันดีว่าสมาชิกเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สหกรณ์จะขาดเสียไม่ได้ และสมาชิกนั้นเองเป็นผู้เลือกตั้งสมาชิกด้วยกันเป็นคณะกรรมการดำเนินการเพื่อบริหารกิจการของสหกรณ์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย และเป้าหมายที่สมาชิกร่วมกันกำหนดขึ้นเพื่อประโยชน์ของสมาชิก

พระราชบัญญัติสหกรณ์ .. 2542 ในมาตรา 50 กำหนดไว้ว่า

ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการอื่นอีกไม่เกินสิบสี่คนซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง ให้กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสองของกรรมการดำเนินการสหกรณ์ทั้งหมดโดยวิธีจับฉลาก และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

กรรมการดำเนินการสหกรณ์ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

ในกรณีที่มีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์แทนตำแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการดำเนินการสหกรณ์ที่ได้รับเลือกตั้งอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน

ในเรื่องการเลือกตั้งและการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการของสหกรณ์นี้ ได้เคยมีสหกรณ์แห่งหนึ่งหารือแนวทางปฏิบัติไปยังกรมส่งเสริมสหกรณ์ในประเด็นปัญหาว่า กรรมการดำเนินการที่ยังคงอยู่ในวาระและประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการดำเนินการจะต้องลาออกจากตำแหน่งกรรมการดำเนินการก่อนหรือไม่ และประธานกรรมการที่ยังอยู่ในวาระแต่ประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการโดยจะขออยู่ในตำแหน่งกรรมการดำเนินการต่อไปจะกระทำได้หรือไม่

เรื่องนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ตอบข้อหารือตามหนังสือที่ กษ 1115/13958 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 สรุปได้ว่า กรรมการดำเนินการที่ยังอยู่ในวาระอีก 1 ปีสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการได้โดยไม่ต้องลาออก แต่ถ้าได้รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียง 1 ปีตามวาระที่เหลืออยู่ของตน ส่วนในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการที่ประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการและอยู่ต่อไปในตำแหน่งกรรมการดำเนินการนั้น เป็นเรื่องที่กระทำมิได้ เพราะการเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการเป็นอำนาจของที่ประชุมใหญ่ และขอลาออกจากตำแหน่งจะทำให้วาระการดำรงตำแหน่งสิ้นสุดไปด้วย 

ที่น่าคิดในเรื่องนี้คือ ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ .. 2542 วรรคแรกนั้นกำหนดไว้ชัดเจนว่า การเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการอื่นในที่ประชุมใหญ่จะตัองเลือกจากสมาชิกเท่านั้นมิใช่หรือ แล้วคนที่ใส่หมวกกรรมการดำเนินการอยู่ในที่ประชุมมีสิทธิได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการได้อย่างไร

 Amazing and amusing นะ ว่าไหม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น