วันจันทร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2556

ความช่วยเหลือที่ถูกต้อง


 ความช่วยเหลือที่ถูกต้อง

...ราษฏรของเราต้องการความช่วยเหลือ คือความช่วยเหลือที่จะทำให้เขาสามารถพึ่งตนเองได้ ยกฐานะขี้นด้วยตนเองได้ การช่วยเหลือนี้เป็นงานใหญ่ ที่ต้องมีโครงการอันแน่นอนเป็นลำดับขั้น ต้องมีวิธีดำเนินการอันรัดกุมและประสานสอดคล้องกัน และที่สำคัญที่สุด ผู้ปฏิบัติจะต้องทำงานกันจริงๆ อย่างรีบด่วนด้วยความบริสุทธิ์ใจ และด้วยอุดมคติอันแน่วแน่...
 
พระบรมราโชวาทในการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตร
พระราชทานแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๑๐

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น