วันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2556

มหาโจร 5 ประเภท


มหาโจร 5 ประเภทฤติการณ์ของคนเราไม่เคยเปลี่ยน มีดี มีชั่ว ปะปนกันไป

พฤติการณ์ของพระภิกษุก็มีปัญหามาตั้งแต่สมัยพุทธกาล พระพุทธองค์จึงทรงบัญญัติ “พระธรรมวินัย” ไว้เป็น “เกราะ” คุ้มครอง “ธรรม”

พระสงฆ์คือคนที่ตั้งใจว่าจะปลดเปลื้อง ละวาง สละสุขทางโลกมาเพื่อศึกษาธรรม และปฏิบัติธรรม ดำเนินชีวิตภายใต้กรอบแห่งพระธรรมวินัย

            คนที่รู้และปฏิบัติ “ธรรม” ไม่ว่าต่ำ ไม่ว่าสูง ไม่ว่าจน ไม่ว่ารวย ไม่ว่าจะมีสถานะชนชั้นหรือมีหน้าที่การงานใดล้วนนับเป็น “สาวก” พระพุทธเจ้าได้

            ในทางตรงกันข้าม ถ้าคนนั้นประพฤติผิดแผกเบี่ยงเบน ถึงแม้จะนุ่งห่มผ้าเหลือง พระพุทธองค์ทรงบัญญัติถึงลักษณะ “พฤติการณ์” เอาไว้ชัดว่า

            เหล่านี้คือ “มหาโจร”

          พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ว่า “พฤติการณ์มหาโจร” ในสมัยพุทธกาล มี 5 ประเภท

            ภิกษุผู้มีความอยากมีอยากได้ลาภสักการะแล้วใช้อุบายต่างๆ นานา ชวนให้คนหลงเชื่อถวายลาภสักการะ นั่นเป็น “มหาโจรประเภทที่ 1”

          ภิกษุชั่วบางรูป ที่เรียนพระธรรมวินัย แล้วโกงเป็นของตนเอง แสดงตนว่าคิดขึ้นมาเอง ไม่ได้เรียนมาจากใคร เป็น “มหาโจรประเภทที่ 2”

          ภิกษุชั่วบางรูปใส่ความเพื่อนผู้บริสุทธิ์ว่าประพฤติผิดพรหมจรรย์อันไม่มีมูล นั่นเป็น “มหาโจรประเภทที่ 3”

          ภิกษุชั่วบางรูปเอาของสงฆ์ที่ห้ามแจกแบ่ง เช่น อาราม ที่ตั้งอาราม วิหาร ที่ตั้งวิหาร เตียง ตั้ง ไปให้ผู้อื่นเพื่อประจบด้วยเห็นแก่ลาภส่วนตัว นั่นเป็น “มหาโจรประเภทที่ 4”

          ภิกษุผู้อวดคุณวิเศษที่ไม่มีจริง ไม่เป็นจริง เป็น มหาโจรประเภทที่ 5 ได้ชื่อว่า เป็น ยอดมหาโจร!

          บรรดามหาโจรล้วนต้องอาบัติปาราชิก

            กว่า 2,500 ปี ที่พุทธศาสนาผ่านห้วงยามแห่งการทดสอบ ความเสื่อมเป็นเรื่องของพฤติการณ์คน พุทธศาสนาดำรงอยู่ได้ด้วย “ธรรม”

            การช่วยกันเอา “มหาโจร” ออกไปจากผ้าเหลือง คือการปกป้อง “ธรรม” ปกป้องพุทธศาสนาไม่ให้แปดเปื้อน!?!!

ที่มา : เหยี่ยวถลาลม ,หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน หน้า 11

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น