วันพุธที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557

“ชัยชนะของการพัฒนาอย่างแท้จริง”


 “ชัยชนะของการพัฒนาอย่างแท้จริง”

  “...ถ้าประชาชนทุกคนมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีแล้ว ความสงบ และความเจริญ ย่อมจะเป็นผลก่อเกิดต่อตามมาอย่างแน่นอน จึงอาจพูดได้ว่าการพัฒนาก็คือการทำสงครามกับความยากจน เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนโดยตรง เมื่อใดก็ตาม ที่ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี และประเทศชาติมีความสงบ มีความเจริญ เมื่อนั้นการพัฒนาจึงจะถือได้ว่าประสบความสำเร็จ เป็นชัยชนะของการพัฒนาอย่างแท้จริง

 

พระบรมราโชวาทในการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พระราชทานแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๓๙

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น