วันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2556

ว่าด้วยเรื่อง....สวัสดิการ สอ.มก. (2)


ว่าด้วยเรื่อง....สวัสดิการ สอ.มก. (2)

ทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์ (2210)

          สวัสดิการหลักที่สมาชิกทุกคนได้รับนั้นหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณจะมี 2 แบบ แบบแรกใช้อายุของการเป็นสมาชิก(ปี)เป็นหลักในการคำนวณได้แก่สวัสดิการวันเกิด  อีกแบบหนึ่งเพื่อให้สมาชิกออมหุ้นตลอดเวลา จึงใช้อายุหุ้น (ปี)เป็นตัวคำนวณสวัสดิการ (ข้อบังคับข้อ 25 ให้สิทธิ์สมาชิกสามารถหยุดออมหุ้นได้เมื่อส่งหุ้นมาแล้ว 15 ปีหรือมีหุ้นแล้ว 300,000 บาท)  เมื่อออมหุ้นได้ทุกๆ หนึ่งปีจะมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการที่เรียกว่า สวัสดิการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการครองชีพรวมกัน 3,000 บาท

ในปี 2547 ซึ่งเป็นปีที่เริ่มพิจารณาระเบียบสวัสดิการนี้ สอ.มก.มีทุนสำรองประมาณ 276 ล้านบาทต่อสมาชิก 5,711 คน  เฉลี่ยแล้วมีทุนสำรองต่อสมาชิก 1 คนประมาณ 48,000 บาท เพื่อให้ผู้ที่เป็นสมาชิกหลังการประกาศใช้ระเบียบสวัสดิการ พ.. 2548 มีส่วนร่วมในการสะสมทุนสำรอง ดังนั้นเมื่อถึงเวลาคำนวณสวัสดิการนี้ให้หักอายุหุ้นออก 5 ปี (5 x 3,000 บาท)

ยอดเงินรวมสำหรับสวัสดิการหลักที่คำนวณจาก อายุหุ้น (ปี) คูณ 3,000 บาทจะแบ่งจ่ายให้สมาชิกดังนี้

ครั้งแรกจะจ่ายในวันที่สมาชิกเกษียณอายุ เกษียณก่อนกำหนดตามเกณฑ์ของราชการ หรือโอน ย้าย ลาออกจากการเป็นบุคลากรของมก./สอ.มก.โดยมีอายุหุ้นไม่น้อยกว่า 5 ปี สวัสดิการนี้เรียกว่าสวัสดิการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เกณฑ์ในการคำนวณคือ อายุหุ้น (ปี) คูณ 1,500 บาท

ครั้งถัดมาจะเริ่มจ่ายในปีถัดไปต่อเนื่องทุกปีพร้อมสวัสดิการวันเกิดให้กับสมาชิกที่เกษียณ เกษียณก่อนกำหนดตามเกณฑ์ของราชการ สำหรับสมาชิกที่ โอน ย้าย ลาออกจากการเป็นบุคลากรของมก./สอ.มก. หากอายุหุ้น วันที่พ้นจากการเป็นบุคลากรของมก./สอ.มก. นั้น น้อยกว่า 25 ปี จะได้รับสวัสดิการนี้เมื่ออายุตัว 60 ปี สวัสดิการนี้เรียกว่าสวัสดิการครองชีพ เกณฑ์ในการคำนวณคือ อายุหุ้น (ปี) คูณ 100 บาท 

ในระหว่างการรับสวัสดิการครองชีพนั้น หากสมาชิกเสียชีวิตลง  ยอดเงินรวมที่สมาชิกจะได้รับจากสวัสดิการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสวัสดิการครองชีพจะถูกคำนวณออกมาจากสูตร อายุหุ้น(ปี) คูณ 3,000 บาท เมื่อหักส่วนที่สมาชิกได้รับไปแล้วหากมีเหลือทายาทจะได้รับส่วนที่เหลือต่อไป อนึ่งหากเสียชีวิตในขณะที่ยังปฏิบัติงานเป็นบุคลากรของหน่วยงานสวัสดิการที่จะได้รับคำนวณจากสูตร อายุหุ้น(ปี) คูณ 3,000 บาทเช่นกัน

ตัวอย่างการคำนวณสวัสดิการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสวัสดิการครองชีพ

กรณีเป็นสมาชิกหลังปี 2548   วันเกษียณฯลฯ มีอายุหุ้น 5 ปี จะได้รับสวัสดิการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 0 บาท [(5-5) x 1,500] ในปีถัดๆไปจะได้รับสวัสดิการครองชีพ [อายุหุ้น (ปี) คูณ 100] ตามตารางข้างล่างนี้

กรณีเป็นสมาชิกก่อนปี2548 วันเกษียณมีอายุหุ้น 30 ปีจะได้รับสวัสดิการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 45,000 บาท(30 x 1,500) สวัสดิการครองชีพจะได้รับในปีหน้า 3,100 บาท (31 x 100) ดังแสดงในตารางเช่นกัน

อายุหุ้น(ปี)
สวัสดิการครองชีพ (บาท)
อายุหุ้น(ปี)
สวัสดิการครองชีพ(บาท)
อายุหุ้น(ปี)
สวัสดิการครองชีพ(บาท)
อายุหุ้น (ปี)
สวัสดิการครองชีพ(บาท)
อายุหุ้น (ปี)
สวัสดิการครองชีพ(บาท)
6
600
17
1,700
28
2,800
39
3,900
50
5,000
7
700
18
1,800
29
2,900
40
4,000
51
5,100
8
800
19
1,900
30
3,000
41
4,100
52
5,200
9
900
20
2,000
31
3,100
42
4,200
53
5,300
10
1,000
21
2,100
32
3,200
43
4,300
54
5,400
11
1,100
22
2,200
33
3,300
44
4,400
55
5,500
12
1,200
23
2,300
34
3,400
45
4,500
56
5,600
13
1,300
24
2,400
35
3,500
46
4,600
57
5,700
14
1,400
25
2,500
36
3,600
47
4,700
58
5,800
15
1,500
26
2,600
37
3,700
48
4,800
59
5,900
16
1,600
27
2,700
38
3,800
49
4,900
60
6,000

สมมุติว่าอีก 25 ปีถัดมาสมาชิกที่มีอายุหุ้น 5 ปี วันเกษียณนั้นเสียชีวิตลง[อายุหุ้น 30ปี (อายุตัว 85 ปี] ยอดเงินสวัสดิการที่จะได้รับคือ 75,000 [ (30-5) x 3,000) บาท รับไปแล้ว 0 + 31,000 (เสริมสร้างคุณภาพชีวิต + ครองชีพที่รับไปแล้ว) ส่วนที่เหลือ 44,000 (75,000-31,000) บาท ทายาทจะได้รับ  ในกรณีที่มีอายุหุ้น30 ปีเมื่อเกษียณ(อายุตัว 6 0 ปี)  เสียชีวิตเมื่ออายุหุ้น 55ปี(อายุตัว 85 ปี) ยอดเงินรวมสวัสดิการที่สมาชิกจะได้รับคือ 165,000 (55 x 3,000) บาท เมื่อหักสวัสดิการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสวัสดิการครองชีพที่สมาชิกได้รับไปแล้วที่เหลือจะเป็นส่วนของทายาท [165,000 – (45,000+107,500) = 12,500  บาท]

อายุหุ้นนั้นให้นับตั้งแต่วันที่สมัครจนถึงวันที่เกษียณหรือพ้นสภาพการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยเศษของปีถ้าเกิน 6 เดือนให้นับเป็น 1 ปี และเศษของเดือนถ้าเกิน 15 วันให้นับเป็น 1 เดือน ถ้าสมาชิกหยุดออมหุ้นรายเดือน อายุหุ้นที่ใช้คำนวณจะหยุดอยู่แค่นั้น อายุหุ้นจะเดินต่อเมื่อมีการกลับมาออมหุ้นใหม่ การออมหุ้นรายเดือนนั้นสามารถเขียนคำร้องขอเปลี่ยนแปลงได้ปีละไม่เกิน 2 ครั้งแต่ต้องไม่น้อยกว่าประกาศของสอ.มก.ยกเว้นสมาชิกที่เกษียณ หากไม่มีหนี้กับสอ.มก.สามารถขอออมหุ้นเดือนละ 100 บาทได้ แต่ถ้ายังมีหนี้จะต้องออมหุ้นรายเดือนขั้นต่ำ 300 บาท  

ในปัจจุบันอายุหุ้นที่ใช้ในการคำนวณนั้นปลายเปิด หมายความว่าสมาชิกจะได้สวัสดิการเพิ่มทุกปีตามอายุหุ้นที่เพิ่มขึ้น ในระยะแรกอายุหุ้นที่ใช้ในการคำนวณนั้นมีเพดานที่ 30 ปี เมื่อทุนสำรองมีการเติบโตที่ดีก็ได้ขยับเพดานอายุหุ้นเป็น 35, 37, 40 และปลายเปิดในปี 2555ตามลำดับ   อนึ่งสำหรับสมาชิกที่โอน ย้าย ไปทำงานที่อื่นและรับสวัสดิการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตไปแล้วแต่คงสถานะภาพสมาชิกเอาไว้ อายุหุ้นที่เดินต่อจะใช้ในการคำนวณสวัสดิการครองชีพเท่านั้น

สวัสดิการครองชีพ ที่เคยกำหนดให้จ่ายเป็นเวลา 15 ปี ตามเพดานอายุหุ้น เมื่ออายุหุ้นปลายเปิดไม่มีเพดาน ทำให้สวัสดิการครองชีพปลายเปิดเช่นกันครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น