วันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2556

ประมาณการกำไรของ สอ.มก. ปี 2555 ล่วงหน้า


ประมาณการกำไรของ สอ.มก. ปี 2555 ล่วงหน้า

ศาสตราจารย์พิเศษ อาบ นคะจัด (77)

นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย

 

                  เพื่อให้เพื่อนสมาชิกร่วมดีใจล่วงหน้าสักสามเดือนก่อนสิ้นปีการบัญชี 2555 ผมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงแนวโน้มแล้วพบว่า สอ.มก. จะมีกำไร 613 ล้านบาท มากกว่าที่ประมาณไว้เดิม 535 ล้านบาท ในรายงานประจำปี 2554 หน้า 102

                  ผมรวมและวิเคราะห์ตัวเลขเชิงประจักษ์ (Empirical data) บางรายการในตารางแสดงผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของ สอ.มก. วันที่ 30 กันยายน 2555 (รวม 9 เดือนของปีการบัญชี 2555) ที่แสดงไว้ในข่าว สอ.มก. ตุลาคม 2555 หน้า 3 เป็นฐานประมาณการแนวโน้มรายได้ รายจ่ายและกำไรสุทธิ ซึ่งแสดงตัวเลขที่คำนวณได้ไว้ในตารางเปรียบเทียบท้ายบทความนี้ อนึ่ง การคำนวณรายได้จากเงินที่ให้กู้แก่สมาชิก แก่สหกรณ์อื่น และแก่การลงทุน ผมใช้อัตราเฉลี่ยร้อยละ 5.5 ทุกกรณี ประมาณรายได้ของ สอ.มก. จากตลาด สอ.มก. เอง ประมาณไว้เดิม 290 ล้านบาท แต่ผมคำนวณได้ต่ำกว่าคือ 263 ล้านบาท ส่วนรายได้จากตลาดสหกรณ์อื่นและจากตลาดตราสารทุนและตราสารหนี้ประมาณไว้เดิม 90 ล้านบาท และ 720 ล้านบาท แต่ผมประมาณได้สูงกว่าคือ 143 ล้านบาท และ 899 ล้านบาท รายได้รวมประมาณไว้เดิม 1,100 ล้านบาท ส่วนผมประมาณได้ 1,305 ล้านบาท

ประมาณรายจ่าย ประมาณไว้เดิม 565 ล้านบาท แยกเป็นดอกเบี้ยจ่าย 502 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 63 ล้านบาท ซึ่งคิดค่าใช้จ่ายไว้ร้อยละ 51.40 ของรายได้ ส่วนผมคำนวณรายจ่ายไว้ 692 ล้านบาทหรือร้อยละ 53.00 ของรายได้ แยกเป็นดอกเบี้ยจ่าย 616 ล้านบาท และเป็นรายจ่ายในการบริหาร 76 ล้านบาท

ประมาณกำไรสุทธิ ประมาณไว้เดิม 535 ล้านบาท หรือร้อยละ 48.64 ของรายได้ ส่วนผมประมาณได้ 613 ล้านบาท หรือร้อยละ 46.97

 

สรุป อยากเห็นนักเศรษฐศาสตร์สหกรณ์รุ่นหนุ่มสาวนำข้อมูลตัวเลขที่ สอ.มก. นำลงในข่าว สอ.มก. ประจำเดือนไปใช้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น