วันอังคารที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ความหมายของภาษาสหกรณ์


ความหมายของภาษาสหกรณ์

ศาสตราจารย์พิเศษ อาบ นคะจัด*

1.    สหกรณ์ หมายความว่า นิติบุคคลในรูปสหกรณ์ มีองค์ประกอบทางข้อกฎหมาย ดังนี้

      (1)  เป็นคณะบุคคลตามจำนวนและคุณสมบัติของสมาชิกที่ พ.ร.บ. สหกรณ์กำหนด

      (2)  ดำเนินกิจการภายในเขตแดนรับและเขตแดนให้บริการแก่สมาชิก

      (3)  เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก

      (4)  โดยช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก และ

      (5)  ได้จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ตาม พ.ร.บ. สหกรณ์แล้ว

ทั้งนี้ตามที่ พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 บัญญัติไว้ในมาตรา 4 มาตรา 33 และมาตรา 37

2.  ระบบสหกรณ์ หมายความว่า ระบบเศรษฐกิจและสังคมแบบบสหกรณ์ (cooperativist) อยู่ระหว่างกลางของระบบเศรษฐกิจ        และสังคมแบบทุนนิยม (Capitalist) และระบบเศรษฐกิจและสังคมแบบสังคมนิยม (Socialist)

3.  ขบวนการสหกรณ์ หมายความว่า การทำกิจการเป็นระบบของประชาชนเป็นกลุ่มบุคคล เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามวิธีการ             หลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์

4.  การสหกรณ์ หมายความว่า การดำเนินธุรกิจต่างๆ ของนิติบุคคลในรูปสหกรณ์ประเภทต่างๆ คือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์           ประมง  สหกรณ์นิคม  สหกรณ์ร้านค้า  สหกรณ์บริการ  สหกรณ์ออมทรัพย์  และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ภายใต้กฎหมาย           สหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ  : เป็นเอกสารประกอบการเสวนาภาษาสหกรณ์ ครั้งที่ 2 จัดโดยร้านสหกรณ์เทเวศร์ จำกัด บริเวณกรมส่งเสริมสหกรณ์. 15 สิงหาคม 2556* ข้าราชการบำนาญ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย   ประธานมูลนิธิไชยยงค์ ชูชาติ ในอุปถัมภ์ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)  นักสหกรณ์แห่งชาติ สาขาวิชาสหกรณ์ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มก.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น