วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ธรรมะสะกิด...ชีวิตในบทเพลง


ธรรมะสะกิด...ชีวิตในบทเพลง

มนาโป 6244

            ธรรมชาติคือครู : คนรอบรู้ด้วยปฏิญาณ

          ชา-ติ-ธรรม เป็นต้นกำเนิดธรรม ซึ่งมีอยู่ในธรรมชาติ มนุษย์จะรู้เห็น ธรรมะ จนสามารถทำให้ตัวเองมีมนุษยธรรม ได้ สามารถเรียนรู้ได้จากธรรมชาติ ผู้ที่สนใจจะเข้าใจธรรมะจากธรรมชาติก็จะมีใจเป็นธรรม จะพัฒนาตัวตนบนเส้นทางธรรมที่สุดเป็นคนมีวัฒนธรรม ฝึกหลักคิดรอบรู้ด้วยไตรมิติในเส้นทางธรรมคือ ชาติธรรม มนุษยธรรม และวัฒนธรรม ถ้าผู้ใดเข้าใจหลักธรรมชาติมาก่อนก็จะรอบรู้ เกิดธรรม เห็นธรรม รู้ธรรม มีสำรวมที่กายใจ มีสมาธิที่จิตใจ และมีสัปชัญญะที่จิตวิญญาณ เพราะมนุษย์ก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ

            ปฏิญาณสร้างภูมิรู้ ญาณของกาย สัญชาติญาณ ญาณของใจคือปรีชาญาณ  ญาณของจิต คือ ปัญญาญาณ ญาณของญาณ คือ วิญญาญาณ สัญชาติญาณ ต้องสัมผัส เป็น สัมผัสรู้ ได้ รู้จัก   ปรีชาญาณต้องคิดเป็น คิดรู้ ได้ รู้สึก   ปัญญาญาณ ต้องพิจารณา เป็นพิจารณารู้ ได้ รู้สำนึก วิญญาญาณ ต้องระลึกเป็น ระลึกรู้ ได้ รู้แจ้ง

          คนรอบรู้ด้วยปฏิญาณของ กาย ใจ จิต และ ญาณ

(สรุป ธรรมปัญญาจาก หนังสือ “ธรรมชาติคือครู : คู่มือสอนคน” โดย อาจารย์กวี วรกวิน เขียนไว้สอนนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น