วันอังคารที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2556

เล่าเรื่องสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยในประเทศเนปาล


เล่าเรื่องสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยในประเทศเนปาล

โดย  ศิษย์เก่า ม.เกษตร

     ขณะนี้ผมมาประชุมสัมมนา CEO ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียที่ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยเนปาล จัดโดยสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย จึงขอนำเรื่องสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศเนปาลมาเล่าสู่กันฟัง ประเทศเนปาล มีเมืองหลวงชื่อกาฐมาณฑุ เนปาลมีความโดดเด่นด้วยเทือกเขาหิมาลัยที่มียอดเขาเอเวอเรสต์สูงที่สุดในโลกคือ 8,850 เมตร มีประชากร 27.1 ล้านคน 86% นับถือศาสนาฮินดู รองลงมาคือศาสนาพุทธ 8% ส่วนใหญ่ดำรงชีพด้วยการเกษตรกรรม จัดอยู่ในกลุ่มประเทศยากจนต่ำสุด 1 ใน 10 ของโลก มีรายได้ต่อหัวราว 7,000 บาทต่อปี คนเนปาลมีน้ำใจไมตรี ชอบช่วยเหลือผู้อื่นและสุภาพอ่อนโยน

      สหกรณ์ในประเทศเนปาล : สหกรณ์แห่งแรกจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2500 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปัจจุบันสหกรณ์มี 14 ประเภท คือ ออมทรัพย์  เอนกประสงค์  การเกษตร  นม  ผู้บริโภค  การไฟฟ้า  ผักและผลไม้  ชา  กาแฟ  สมุนไพร  อนุรักษ์ผึ้ง  การคมนาคม  สุขภพ และอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 26,501 สหกรณ์  เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ 11,851 สหกรณ์  รองลงมาคือสหกรณ์ การเกษตร 5,353 สหกรณ์ และสหกรณ์เอนกประสงค์ 4,136 สหกรณ์  จดทะเบียนภายใต้กฎหมายสหกรณ์ กำกับดูแลส่งเสริมโดยกรมสหกรณ์ กระทรวงสหกรณ์และการบรรเทาความยากจน

      สหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศเนปาล : มีทั้งสิ้น 11,851 สหกรณ์  ทุนเรือนหุ้น 6,000 ล้านบาท เงินรับฝาก 32,700 ล้านบาท ขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์มี 3 ระดับคือสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน (Primary Cooperative) สหกรณ์ระดับตำบล (District Cooperative) และชุมนุมสหกรณ์กลาง (Central Coopertive)

      ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศเนปาล: (Nepal Federation of Savings and Cooperative Unions : NEFSCUN)  จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2531 และจดทะเบียนตามกฎหมายสหกรณ์ เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2536  ปัจจุบันมีสหกรณ์สมาชิกทั้งสิ้น 1,644 สหกรณ์ สหกรณ์ระดับตำบล 51 สหกรณ์ ครอบคลุมพื้นที่ 71 ตำบลจากทั้งหมด 75 ตำบลของประเทศ จำนวนสมาชิกสหกรณ์ 1,032,452 คน  สินทรัพย์สหกรณ์รวม 12,064 ล้านบาท  ทุนเรือนหุ้น 1,888 ล้านบาท  ทุนสำรอง 544 ล้านบาท และเงินรับฝาก 8,488 ล้านบาท ชุมนุมสหกรณ์ฯ มีสินทรัพย์รวม 65.1 ล้านบาท  ทุนเรือนหุ้น 3.6 ล้านบาท  เงินรับฝาก 45 ล้านบาท เงินกู้ภายนอก 4.7 ล้านบาท  เงินให้กู้แก่สมาชิก 33 ล้านบาท กำไร 0.65 ล้านบาท  มีเงินช่วยเหลือจากองค์การพัฒนาของประเทศต่างๆ  4.5 ล้านบาท  ชุมนุมสหกรณ์ฯ ให้บริการด้านต่างๆ แก่สหกรณ์ดังนี้ คือ  บริการรับฝากเงิน  ให้เงินกู้  จำหน่ายเอกสารแบบพิมพ์มาตรฐานในกิจการสหกรณ์ โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ “NECOS Plus” (Web based system) การอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลในสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำด้านต่างๆ แก่สหกรณ์สมาชิก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น